MESLED SYSTÉM

Jediný potrebný technický systém pre život v budovách

Multifunkčný Energetický Systém s LED 
Zdrojom Svetla a Tepla

Ľudská existencia v interiéroch je závislá na vhodných svetelných a tepelných podmienok a na určitej potrebe výmeny vzduchu. Preto je možné MESLED systém definovať, ako podstropný technický systém s takou multifunkčnou vlastnosťou, vďaka ktorej zabezpečuje všetky potrebné podmienky pre život v priestore v štandardných klimatických podmienkach, a to počas celého roku. Zároveň predstavuje energeticky efektívny TZB (Technické Zariadenia Budov) systém v priestore s nižšou potrebou výroby celoročného tepla, ktorý zabezpečuje vyššiu spoľahlivosť osvetlenia v čase a predovšetkým v prípade vzniku požiaru, a to vďaka aktívnemu kvapalnému chladeniu integrovaných LED svetelných zdrojov v MESLED zariadeniach (moduloch).

MESLED systém sa od iných TZB systémov líši tým, že aktívne odoberá generovaného odpadové teplo z integrovaných LED svetelných zdrojov počas svietenia. Vyriešením problému dostatočného chladenia LED zdrojov, poskytuje príležitosť využiť získané odpadové teplo, napríklad pre prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV). Takýto aktívny spôsob chladenia LED svetelného zdroja zabezpečuje nielen ideálne podmienky pre jeho fungovanie a využiteľnosť generovaného tepla počas svietenia, ale zároveň zvyšuje jeho tepelnú odolnosť počas požiaru. Tým MESLED systém posúva spoľahlivosť a bezpečnosť osvetľovacej sústavy počas vzniknutého požiaru na vyššiu úroveň.

ECOLOGY

Jedna a tá istá pracovná kvapalina, a teda aj potrebná potrubná infraštruktúra, je použitá na riešenie všetkých prebiehajúcich tepelných procesov počas roka v danom priestore. Čiže privedenie tepla/chladu do priestoru, a zároveň odvod odpadového tepla z LED von z priestoru.

EFFECTIVITY

V letnom období je odpadové teplo z LED svetelných zdrojov vyvedené von z daného priestoru, keďže negatívne vplýva na tepelnú pohodu. V zimnom období je zase aktívnym spôsobom využité na zvýšenie teploty v priestore pod MESLED systémom.

ECONOMY

V prípade, ak výkon odpadového tepla z LED je dostatočný na to, aby zabezpečili požadovanú teplotu okolia, MESLED systém ho distribuuje priamo do priestoru. Využité je tak na mieste, kde bolo vygenerované a nie je potreba zapínať hlavný zdroj tepla pre vykurovanie.

TRI PRACOVNÉ REŽIMY PRE CELÝ ROK

MESLED moduly, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť MESLED systému, sa výrazne líšia od štandardných zariadení svojou multifunkčnou vlastnosťou. Bez ľudského zásahu dokážu zmeniť svoj pracovný režim (PR1, PR2 a PR3), podľa aktuálneho ročného obdobia a potrieb. Zároveň súschopné prijať a odovzdať tepelnú energiu (teplo/chlad) z pracovnej kvapaliny, ktorá je k nim privedená pripojeným izolovaným potrubím. Aktívne chladenie LED svetelných zdrojov je však neustále zabezpečené pri každom pracovnom režime, preto je možné využívať získané odpadové teplo z LED na prípravu teplej úžitkovej vody TÚV (prípadne tepla v priemyselnej výrobe), na prípravu vykurovacieho tepla (predohrev pre hlavný zdroj tepla), alebo na priame vykurovanie priestoru (temperovanie v prechodnom období).


Obdobie v roku, kedy pre prípravu TÚV je možné použiť odpadové teplo z LED predstavuje tú časť z roka, kedy nie je potreba meniť okolitú teplotu, čiže pracovný režim PR1. V letnom období je v pracovnej kvapaline privedený k MESLED modulom potrebný chlad. Po jeho odovzdaní do priestoru táto kvapalina následne odoberá odpadové teplo z LED, aby bolo vyvedené z chladeného priestoru. Totožný proces prebieha v zimnom období, ale s vykurovacím teplom v pracovnej kvapaline čo znamená, že MESLED moduly zabezpečujú jednak odovzdanie privedeného vykurovacieho tepla do priestoru, a zároveň aj výhodný predohrev pracovnej kvapaliny pre hlavný zdroj tepla (pracovný režim PR2). V prechodných obdobiach pred a po zime je možné dosiahnuť tepelnú pohodu iba pomocou odpadového tepla z LED, ktoré je v priestore počas svietenia vytvorené (pracovný režim PR3). 

OSEM PRACOVNÝCH FUNKCIÍ PRE ĽUDSKÉ POTREBY

Vďaka kombinácií integrovaného zdroja vzduchu, zdroja cirkulácie pracovnej kvapaliny, svetelného zdroja a trom rôznym pracovným režimom PR1-PR3, dokáže MESLED systém/modul poskytovať pre užívateľa až osem rôznych pracovných funkcií F1–F8. Pričom len funkcie F1–F5 sú s aktivovaným LED svetelným zdrojom, čiže určené pre prácu počas prítomnosti osôb v priestore. Funkcie F6–F8 nemajú aktivovaný LED zdroj, preto sa považujú za predprípravné, ktoré zabezpečujú vhodné tepelné podmienky priestoru ešte pred príchodom človeka.

ĎALŠIE VÝHODY

Dvojstranné nasávanie MESLED modulu s vlastným zdrojom prúdeného vzduchu poskytuje možnosť kombinovanej práce s prítomným a s čerstvým vzduchom, privedený cez VZT rozvody z exteriéru. Pričom aj v takomto prípade je počas nasávania prítomného vzduchu opätovne využívané sálavé teplo počas procesu vykurovania. Integrovaný UV svetelný zdroj vo ventilačnom prvku dezinfikuje pracovný vzduch počas aktívneho integrovaného ventilátora, a tým vytvára zdravšiu atmosféru v priestore.

Rozsah využitia pracovnej kvapaliny je možné navýšiť aj o hasenie požiaru elektricky riadeným ventilom, kedy systém merania vyhodnocuje vhodnosť jej aktuálnej teploty pre hasenie. V priestoroch so zvýšeným znečistením je možné aplikovať prvok pre samočistenie optickej časti výstupu svetelného toku v tých priestoroch, kde je možná pripravenosť pre takýto proces čistenia, za účelom zvýšenia svetelnej efektivity.

MESLED systém sa zameriava na to, aby čo najefektívnejšie využil celú spotrebovanú elektrickú energiu LED kombinovaného zdroja svetla a tepla. Čiže aj 30%-ná spotreba, ktorú LED transformuje na viditeľné svetlo, prispieva na zvýšenie psychickej pohody človeka, vďaka automatickej regulácií teploty chromatičnosti svetla podľa ideálneho priebehu počas dňa, tzv. „Biodynamická funkcia“. Tým je zvýšená sústredenosť na pracovisku, a teda aj nižšie riziko nehodovosti, prípadne nepodarkov vo výrobných procesoch. Keďže systém merania a regulácie dokáže identifikovať vznik požiaru v priestore, MESLED systémom je okamžite poskytnutá svetelná a akustická informácia pre okamžitú evakuáciu priestoru.

TECHNICKÁ KOMPATIBILITA

Vďaka kombinovanej práce s elektrickou a s tepelnou energiou, MESLED systém výrazne podporuje aplikáciu všetkých existujúcich obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energetický efektívnych zariadení. Keďže LED zdroje svetla a tepla sú napájané jednosmerným prúdom, ktorý je zas generovaný fotovoltickými FVE panelmi, môže to predstavovať ekonomicky veľmi výhodné riešenie bez potreby použitia niektorých elektrických prvkov. MESLED systém zároveň podporuje vývoj nových technológií, pracujúce s ľubovoľnou formou energie, ako napríklad technológia pre výrobu chladu z tepla v letnom období (sorbčné chladenie).

APLIKÁCIE

Priemyselné haly, športoviská, obchodné centrá, sociálne priestory, skleníky...

Nepretržite rastúca integrácia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v elektrickej sústave je zdrojom mnohých príčin, ktorých výsledkom je výkonová nerovnováha medzi výrobou a spotrebou elektriny, ktorú v sústave nie je možné akumulovať. Historická výstavba elektrickej siete nerátala s takýmito prvkami a dynamickými zmenami, ktoré OZE dokážu spôsobiť. Regulácia výkonového prebytku v sieti štandardnými zdrojmi elektriny je preto veľmi náročná, hlavne kvôli ich zotrvačnosti mechanických častí. Dalo by sa povedať, že OZE predstavujú akýsi neriadený zdroj elektriny, ktorý vyrobí elektrinu aj v čase, kedy nie je až tak potrebná, ba práve naopak. Vhodným riešením na takýto problémový prvok je jeho presný protiklad, teda integrácia riadeného spotrebiča elektriny (tzv. Demand Response), ktorý dokáže maximálne efektívne využiť túto prebytočnú elektrinu. Z tohto pohľadu je pestovanie rastlín pod MESLED systémom to správne riešenie, ktoré svojou svetelnou produkciou podporí proces fotosyntézy rastlín a získaná tepelná časť sa efektívne využije na priame vykurovanie takéhoto prvku (skleníka), prípadne sa naakumuluje a využije vo večerných hodinách, alebo sa využije ako predohrev pre hlavný zdroj tepla.

VÝHODY

Zdravie, bezpečnosť a komfort 

Vyššia tepelná odolnosť svetelného zdroja počas požiaru. Hasenie požiaru pracovnou kvapalinou v prípade jej vhodnej teploty aj v tých priestoroch, kde to legislatíva nevyžaduje. Svetelno-akustická informácia v prípade vzniku požiaru. Zvýšenie psychickej pohody a sústredenosti na pracovisku (zníženie nehodovosti a nepodarkov vo výrobe). Možnosť individuálnej regulácie jednotlivých podmienok v lokálnej časti priestoru podľa požiadaviek prítomnej osoby. Vyššia tepelná pohoda v lete, aj v prípade bez procesu chladenia priestoru, len vďaka vyvedeniu generovaného odpadového tepla počas svietenia von z daného priestoru. Mechanické čistenie ovzdušia od nečistôt. Dezinfekcia ovzdušia integrovaným UV svetelným zdrojom. Vyššia produkcia zeleniny vďaka efektívnej podpore pestovania rastlín pod umelým osvetlením.

Energetické

Integrovaný LED efektívny svetelný zdroj so zvýšenou spoľahlivosťou a životnosťou. Efektívne využitá celá spotreba elektrickej energie počas celého roku. Nižšia spotreba zdroja chladu. Nižšia spotreba hlavného zdroja tepla počas vykurovania v zime. Nulová spotreba hlavného zdroja tepla počas prechodného obdobia (pred a po zime). Nižšia spotreba zdroja pre prípravu teplej úžitkovej vody. Opätovné využívanie sálavého tepla počas vykurovania. Dodatočné úspory energií vďaka interaktívnej regulácií všetkých podmienok. Regulácia výkonovej bilancie v elektrickej sieti na strane spotreby. Zvýšená produkcia fytomasy pre bioplynové stanice. Podpora aplikácií obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Podpora vývoja vhodnej vzájomnej prepojenosti s inými energetickými efektívnymi technológiami.

Finančné

Nižšia celková investícia v porovnaní so súčtom potrebných investícií za individuálne technické TZB systémy s porovnateľnou funkcionalitou. Nižšie prevádzkové náklady. Menej výkonný, teda lacnejší hlavný zdroj tepla pre prípravu potrebného množstva tepla vďaka celoročnému využívaniu generovaného odpadového tepla z LED zdrojov. Časovo menej náročný proces pre inštaláciu potrebnej TZB technológie v priestore. Ucelený softvér systémového merania a regulácie. Jednotný proces servisných zásahov, bežnej údržby a budúcej rekonštrukcie. Kopírovanie celkových nákladov na energie s aktuálnou obsadenosťou priestoru vďaka interaktívnej regulácií všetkých podmienok priestoru pomocou jedného zariadenia.

Ďalšie

Možná aplikácia efektívneho LED zdroja aj v priestoroch, kde štandardný 
pasívny spôsob chladenia nie je dostatočný. Unifikovanosť a ľahká budúca dostupnosť LED zdroja svetla a tepla, ako náhradného dielu pre MESLED systém. Podpora realizácie nových inovácií.

VÍZIA MESLED SYSTÉMU

Potrebná potrubná infraštruktúra predstavuje jedinú investičnú nevýhodu MESLED systému, ktorá je už vo fáze vývoja uceleného multifunkčného konceptu eliminovaná v maximálnej možnej miere, aby bola pre užívateľa viac benefitom ako nevýhodou. Aj napriek tomu je vízia MESLED systému smerovaná na jej ešte vyššie využitie, kedy by bol využitý energetický hydropotenciál cirkulovanej pracovnej kvapaliny pre výrobu elektriny, a to pomocou aplikácie takej vhodnej technológie, ktorá je schopná prijať ľubovoľnú externú formu lacnejšej energie, predovšetkým z tých miest, kde jej je prebytok a dostatok.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Zistiť viac *